Small Buttons

[raw] [/raw] [button color="purple " size="small" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Medium Buttons

[raw] [/raw] [button color="purple " size="medium" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Big Buttons

[raw] [/raw]

[button color="purple " size="big" link="#" target="blank" ]Medium button&#91/button]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *